Botilbud for voksne


Botilbud for voksne dækker i denne beskrivelse over midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, permanente botilbud efter § 108, tilbud i form af støtte efter servicelovens § 85, (når tilbuddet leveres til beboere i boliger med tilknyttede servicearealer efter f.eks. almenboliglovens §105.)

Midlertidige botilbud er målrettet mennesker med betydelig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er på landsplan 844 midlertidige botilbud, heraf ca. 380 selvejende. Permanente botilbud henvender sig til mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er på landsplan 376 almindelige §108-tilbud, hvoraf ca. 111 er selvejende.

Tilbud som yder støtte efter servicelovens §85, er henvendt mennesker med behov for f.eks. hjælp eller optræning på grund af betydelig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er på landsplan 703 tilbud, der yder støtte efter §85 og med tilknytning til almenboliglovens §105, hvoraf ca. 40 er selvejende.

Visionen
Selveje Danmark arbejder for en fremtid, hvor de selvejende tilbud indgår i fair og lige konkurrence med private som offentlige. Det forudsætter gennemsigtige priser og fokus på kvalitet. Selveje Danmark arbejder også for en fremtid, hvor kommunerne tager udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov og ønsker.

Selveje Danmark finder helt overordnet, at der knytter sig en særlig værdi til non-profit området, og at udviklingen af vores velfærdssystem er en fælles opgave på tværs af ejerskabsforhold.

Politiske udfordringer
Socialområdet har gennem de sidste år været under konstant politisk bevågenhed, og området har været påvirket af strukturelle reformer. Særligt kommunalreformen medførte, at mange kommuner overtog sociale opgaver med en betydelige afspecialisering af området til følge. Aktuelt er udfordringerne følgende:

Kommunernes mangelfulde prissætning af egne tilbud
Selveje Danmark oplever, at kommunerne i stort omfang fejlagtigt prissætter egne tilbud. Konsekvensen er, at kommunernes egne tilbud i mange tilfælde kommer til at fremstå som langt billigere end f.eks. tilsvarende selvejende tilbud, hvorfor kommuner trækker borgere hjem til egne tilbud. Det er Selveje Danmarks vurdering at denne manglende indsigt i egne omkostninger og de deraf følgende fejldispositioner koster kommunerne betydelige summer. Penge der ellers kunne gå til velfærd.

Selveje Danmark foreslår at:

  • Regeringen udvider sit arbejde med Fair og lige konkurrence til også at omfatte velfærdsområdet.
  • Regeringen nedsætter et udvalg i forbindelse med den bebudede takstreform, der skal belyse problemstillingerne ved den mangelfulde prissætning af offentlige tilbud, og hvordan prissætningen hindrer konkurrencen mellem offentlige og ikke-offentlige tilbud.
  • Kommunerne udarbejder egentlige årsregnskaber for de socialtilbud, der drives i kommunalt regi.


Dokumentation og effektmåling
Det kan på det sociale område være meget vanskeligt at gennemføre en entydig måling af effekter, da der typisk er en lang række faktorer i spil i forhold til den enkelte borger. Samtidig er der behov for at udvikle de metoder og tilgange, der skaber størst progression.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Børne- og Socialministeriet udvider arbejdet med at afdække og udvikle metoder til dokumentation og effektmåling, med henblik på at de kan mangfoldiggøres og anvendes på tværs af hele området. Flere af vores medlemmer bidrager gerne med deres eget arbejde i den sammenhæng.


Driftsoverenskomster
Enkelte tilbud på det socialområde for voksne har stadig en driftsoverenskomst. Desværre fratager mange driftsoverenskomster det enkelte tilbud ledelseskompetencen i egen organisation. Konsekvensen er, at tilbuddet trues på sin eksistens, når det ikke kan udfolde sine værdier og udvikle sig i overensstemmelse med sin formålsbeskrivelse. Denne problemstilling er nu også påpeget af socialtilsynet.

Selveje Danmark foreslår at:

  • Driftsoverenskomster udformes med respekt for, at bestyrelsen har ledelsen over det enkelte tilbud, og at tilbuddet skal kunne udvikle sig i overensstemmelse med egne værdier inden for gældende lov, herunder kommunestyrelsesloven og fondslovgivningen.


Manglende fondsretlig ramme
En meget stor gruppe af Selveje Danmarks medlemmer på socialområdet er organiseret som henholdsvis erhvervsdrivende og "almindelige" sociale fonde. Lov om erhvervsdrivende fonde undtager imidlertid en række fonde fra at være omfattet af samme lov. Lovgivningen om fonde og visse foreninger undtager ligeledes "almindelige" sociale fonde, herunder i vid udstrækning de selvejende organisationer, som derfor befinder sig i en "undtagelsestilstand" i fondsretlig henseende.

Selveje Danmark foreslår at:

  • Der skabes en klar og entydig fondsmodel for gruppen af selvejende organisationer, der i dag er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde og lov om fonde og visse foreninger. Det kunne f.eks. ske ved at tilføje et nyt kapitel i lov om erhvervsdrivende fonde, som rummer de omtalte fonde.

Læs mere om Selveje Danmarks holdning til området - klik her.