Dagtilbud


Daginstitutionerne i Danmark er uden for kommunerne organiseret på to overordnede driftsmåder. Den relativt store gruppe består af selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunerne, hvilket bl.a. indebærer, at institutionerne er omfattet af den kommunale visitation og fungerer med et kommunalt fastsat driftsbudget. Den anden del består af daginstitutioner, der fungerer uden for den kommunale visitation og med en normering, der følger det enkelte barn. Denne gruppe af "private" institutioner består af såvel selvejende organisationer som egentligt private tilbud.

Visionen
Selveje Danmark arbejder for en fremtid, hvor de selvejende daginstitutioner fortsat gennem driftsoverenskomster kan indgå i et godt og konstruktivt samspil med kommunerne. Men samspillet skal give plads til, at institutionerne kan udfolde deres særegenhed og dermed bevare værdien i at være selvejende. Det handler om en højere grad af frihed til at fremstå som et unikt tilbud med et klart værdigrundlag og frihed til at indgå i et forpligtende samarbejde med andre daginstitutioner i regi af paraplyorganisationer. Som modsvar til den frihed indgår de selvejende daginstitutioner i en tæt dialog med deres samarbejdspartner (kommuner, børn og forældre) omkring kvalitet, udvikling og uddannelse.

Selveje Danmark finder helt overordnet, at der knytter sig en særlig værdi til non-profit området. Finansieringen af fremtidens velfærdssamfund er en central udfordring, hvorfor det er en klar fordel ved denne ejerskabsform, at midlerne bliver geninvesteret i velfærden i stedet for at blive trukket ud som profit. Der bør derfor i videst muligt omfang arbejdes for, at private daginstitutioner etableres som selvejende organisationer. 

Politiske udfordringer
Området har politisk været berørt af skolereformen og omlægning af skolen til en heldagsskole. Det har påvirket en række selvejende fritidshjem, der er blevet lagt ind under ledelsen i folkeskolen og dermed kommunaliseret. Der har desuden for vuggestuer og børnehaver været gennemført store omlægninger i kommunerne (klyngedannelse mv.), der har ændret på forholdet mellem de selvejende institutioner og kommunerne.

Daginstitutionerne oplister med udgangspunkt i den aktuelle situation følgende politiske udfordringer:

Kommunernes "ret" til at overtage driften af selvejende organisationer
Flere kommuner tilbyder nu selvejende daginstitutioner at overtage administrationen af tilbuddet, da de mener, at de kan varetage opgaven for langt færre midler. Der er særligt to problemer med den tendens.

1) Det er et forsøg på en øget kommunalisering. 2) Der er indtil videre ikke fremlagt dokumentation for, at kommuner rent faktisk kan varetage opgaven billigere.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Den selvejende organisation kan ikke tvinges til at anvende en kommune som leverandør af administration.
  • Den kommune, der tilbyder den selvejende at overtage driften, skal udarbejde et retvisende billede af de omkostninger, der knytter sig til kommunens beregning af prisen.


Driftsgarantier
I forbindelse med etablering (eller omlægning fra driftsoverenskomst) af en institution som privat selvejende stiller kommunen krav om, at der skal stilles en driftsgaranti på tre måneders drift i tilfælde af konkurs. Kravet synes stillet uden nogen skelen til den faktiske risiko og medfører en stor ekstraomkostning for den enkelte institution. Det kan anføres, at der i realiteten er tale om, at kommunerne derved sætter skønnet under regel, hvilket strider mod god forvaltningsskik. Paraplyerne har hidtil haft mulighed for at stille sikkerhed for driftsgarantien, men nu begynder kommuner at stille krav om, at der skal være tale om en egentlig bankgaranti. Det krav går omkostningerne for institutionen endnu større, og begrundelsen er uklar.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Krav om driftsgaranti skal være begrundet i den konkrete risiko.
  • Kommuner kan ikke modsætte sig driftsgarantier stillet af paraplyer, medmindre der i det konkrete tilfælde er vægtige økonomiske grunde, der taler imod.
  • Krav om driftsgaranti på en måned bør blive gældende, medmindre en konkret vurdering taler for andet.


Feriepenge
Når en daginstitution overgår fra at være på driftsoverenskomst til at være en privat selvejende organisation, opstår der en problemstilling omkring feriepenge. Problemstillingen opstår, fordi den selvejende organisation i de fleste tilfælde ikke har sparret op til feriepengeforpligtigelsen, som forefalder i det næstfølgende ferieår.

Kommunerne afviser i vid udstrækning at dække for optjent ferie, hvorfor institutionen allerede fra starten vil have en stor negativ egenkapital. Kommunerne henviser i deres afvisning til tidligere sager, der dog omhandler helt andre områder, og det er daginstitutionernes opfattelse, at de kriterier, der lå til grund for disse tidligere afgørelser, ikke er gældende på dette område. Det er samtidig klart, at feriepengespørgsmålet ideelt set bør indeholdes i driftsoverenskomsten, hvilket imidlertid er sjældent. En sådan eksplicit stillingtagen i aftalegrundlaget mellem kommune og selvejende institution ville kunne skabe den afklaring, der aktuelt mangles.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Driftsoverenskomster formuleres med et krav om at feriepengeforpligtigelser medtages i budgettet.

Læs mere om Selveje Danmarks holdning til området - klik her.