Friplejeområdet


Hvad er friplejeboliger?
Friplejeboliger dækker over boliger etableret efter lov om friplejeboliger målrettet ældre visiteret til en plejebolig eller en lignende boligform jf. lovens § 3, stk. 1. Det vil i praksis dække over ældre visiteret til en plejebolig eller handicappede visiteret til et permanent botilbud.

Når en borger visiteres til en plejebolig eller en lignende boligform, har borgeren ret til frit at kunne vælge at flytte ind i en friplejebolig.

Friplejebolig findes som støttede boliger (med statsgaranti for etableringsomkostninger) og ustøttede boliger. Begge boligtyper skal certificeres til at levere den relevante pleje mv. Støttede friplejeboliger skal efterfølgende søge andel i den årlige kvote på 225 boliger. For ustøttede friplejeboliger er der fri etableringsret.

Visionen
Selveje Danmark ser friplejeboliger som et helt centralt element i fastholdelsen og udviklingen af den mangfoldighed i vores velfærdstilbud, der er en forudsætning for borgerens frie valg. Friplejeboliger er civilsamfundsdrevne initiativer, der skal have mulighed for at udvikle sig som alternativer til den offentlige sektor.

Målet for Selveje Danmark er derfor, at det sikres, at friplejeboliger drevet som selvejende institutioner kan etableres og udvikles overalt i landet.

Politiske udfordringer
Selveje Danmark ser følgende politiske udfordringer i forhold til friplejeboliger:

Reduceret statsgaranti blokerer for etablering af friplejeboliger i provinsen
Reduktionen af statsgarantien til 75 procent har medført, at realkreditinstitutter afslår at ville være med til at finansiere etableringen af støttede friplejeboliger. Støttede friplejeboliger er typisk de friplejeboliger, der udspringer af et lokalt engagement, og som etableres som selvejende non-profit organisationer. Den reducerede statsgaranti udgør dermed en trussel for den mangfoldighed, som friplejeboliger eller skulle være en garant for.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Statsgarantien i lov om friplejeboliger § 20, hæves med 15 procentpoint til 90 pct. af hovedstolen på lån til finansiering af anskaffelsessummen


Sygeplejeydelser bør være en del af taksten
Taksten for en borgers pleje i en friplejebolig fastsættes i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af afregningspriser. I den afregning er sygeplejeydelser efter sundhedslovgivningen ikke omfattet, til trods for at særligt friplejeboliger målrettet ældre leverer en lang række sygeplejeydelser. Taksten for en friplejeleverandørs levering af sygeplejeydelser skal derfor konstant forhandles med beliggenhedskommunen, en forhandling der kan føre til ekstremt varierende aftaler.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Taksten for levering af sygeplejeydelser fastsættes nationalt
  • Eller at den fastsættes efter de samme principper som taksten for levering af pleje, dvs. på baggrund af en aftale
  • Eller på baggrund af de omkostninger kommunen selv har til levering af en tilsvarende ydelse.


Manglende fleksibilitet forhindrer sammenhæng mellem ældre- og plejeboliger
Hvis en bolig, der er godkendt som friplejebolig, i en periode udlejes som ældrebolig, bortfalder den som friplejebolig, og skal den efterfølgende anvendes som sådan, kræver det en fornyet godkendelse. Kravet forhindrer, at der smidigt og til gavn for de ældre kan etableres ældreboliger og plejeboliger i en sammenhængende bebyggelse.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Boliger, der er godkendt som friplejeboliger, tillige kan udlejes som ældreboliger. Dermed skabes en situation, hvor ældre kan flytte ind i en ældrebolig, der når/hvis den ældre senere får behov for en plejebolig, kan anvendes som en sådan. Dermed undgår man en situation, hvor den ældre er tvunget til at skulle flytte på ny, ligesom der skabes mulighed for et lang mere velfungerende samspil mellem ældreboliger og plejeboliger.

Læs mere om Selveje Danmarks holdning til området - klik her.