Ankestyrelsen: Bortvisning af en borger kan ske på baggrund af borgerens adfærd

Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse fastslået, at lederen af et kvindekrisecenter eller herberg kan træffe afgørelse om at udskrive en borger begrundet i en målgruppevurdering eller en bortvisning på baggrund af borgerens adfærd.

Ankestyrelsen begrunder sin principafgørelse således:

”I serviceloven er det særskilt reguleret, at lederen af en boform kan træffe afgørelse om ind- og udskrivning fra boformen ud fra en vurdering af, om borgeren er i målgruppen for at opholde sig på boformen. Sådanne afgørelser kan efter serviceloven påklages til Ankestyrelse.

Serviceloven indeholder ikke regler om, at lederen af en boform kan fastsætte regler for borgernes adfærd på boformen. Det er imidlertid fast antaget, at driftsherren af et tilbud kan fastsætte generelle regler, som er nødvendige for, at institutionen kan fungere ud fra formålet hermed (ordensregler/anstaltsanordninger).

Det er ligeledes fast antaget, at hvis ordensreglerne ikke overholdes, kan der efter omstændighederne – og altså uden særskilt lovhjemmel – ske bortvisning. For sådanne afgørelser er der ikke etableret klageadgang. Hvis lederen af en boform træffer afgørelse om bortvisning, kan denne afgørelse således ikke påklages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan således alene tage stilling til lederens afgørelse om at udskrive en borger begrundet i, at borgeren ikke (længere) er i målgruppen for ophold på boformen.

Det afgørende for, om der er tale om en afgørelse om udskrivning eller bortvisning, er, på hvilket grundlag den konkrete afgørelse træffes.”

Læs Ankestyrelsens nyhed om den nye principafgørelse – klik her.

Læs selve principafgørelsen - klik her.