Bliv klogere på virksomme indsatser for mennesker med udviklingshæmning

Socialstyrelsen har udgivet et notat om socialpædagogiske indsatser for mennesker med udviklingshæmning på botilbud. Notatet sætter fokus på selvhjulpenhed, deltagelse, indflydelse og trivsel.

Vidensnotatet skaber et overblik over eksisterende virksomme metoder og tilgange på botilbudsområdet, men ser også på tværs af disse for at identificere fællesnævnere. Endelig kastes der et blik på andre væsentlige forudsætninger som medarbejderkompetencer og lederunderstøttelse.

Fire målområder
Social- og Boligstyrelsens notat sætter fokus på fire målområder. I notatet beskrives de kerneelementer, der vurderes at være centrale for at opnå kvalitet i indsatserne på de enkelte målområder og skabe progression for borgeren.

Målområde 1: Trivsel og mental sundhed
Her er der særligt fokus på fire virksomme kerneelementer:

 1. Understøt borgernes kontrol og mestringsevne
 2. Sæt fokus på ressourcer og udfordringer
 3. Understøt bevægelse og sunde kostvalg tilpasset den enkelte
 4. Følg borgerens helbredstilstand systematisk og tværfagligt

Målområde 2: Indflydelse i dagligdagen
Her er der særligt fokus på to virksomme kerneelementer:

 1. Understøt aktiv deltagelse, medbestemmelse og beslutningstagen
 2. Sæt fokus på mestring, ressourcer og nærmeste udviklingszone

Målområde 3: At styrke borgerens selvhjulpenhed
Her er særligt fokus på tre virksomme kerneelementer:

 1. Tilstræb borgerens aktive deltagelse gennem rutiner i læringssituationer
 2. Støt op om udvikling af en positiv identitet
 3. Forsøg selvstændighed og kommunikation

Målområde 4: Deltagelse i fællesskaber
Her er der særligt fokus på to virksomme kerneelementer:

 1. Vær katalysator for, at borgeren udvikler social interaktion med andre.
 2. Understøt ejerskabet til eget liv.

Tre tværgående kerneelementer
Tre kerneelementer går særligt igen på tværs af alle fire målområder:

 • Anerkend borgerens tanker, følelser og meninger
 • Afdæk borgerens udfordringer, ressourcer og udviklingsmuligheder
 • Forstå borgerens indefra-perspektiv

Se vidensnotatet – klik her.