Finanslovsaftale for 2022 er på plads

Regeringen er sammen med et flertal i Folketinget blevet enige om en finanslov for 2022. Selveje Danmark ser flere gode takter i aftalen, men hæfter sig også ved et manglende fokus på velfærdsområdet.

Aftalen om Finansloven for 2022 indeholder meget få elementer, der er værd at hæfte sig ved, hvis man arbejder med velfærdsområdet. Man kan naturligvis glæde sig over en mindre styrkelse forholdene for de mindre skolebørn, et klimafokus og de unge mellem 18 og 21 år, der fremover kan se frem til gratis tandpleje, men ser man mere specifikt på velfærdsområdet, så er der ikke meget at komme efter.

Bedre hjælp og støtte til mennesker med handicap
Aftalepartierne er enige om at prioritere i alt 40 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til forbedret offentlig støtte og hjælp for personer med handicap.

I den forbindelse er der blandt andet afsat midler til evaluering af det specialiserede område. Her lægger Regeringen op til at understøtte den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde med yderligere 25 mio. årligt. Da det endnu er temmelig uklart, hvad den evaluering vil munde ud i, er det imidlertid også ret uklart hvilken effekt 25 mio. vil have, grundlæggende er det jo kun ca. kr. 250.000 per kommune.

Værdig ældrepleje
Regeringen lægger i forslaget også op til et fortsat fokus på en værdig ældrepleje. Det sker ved at lægge op til at der i perioden 2022 til 2025 årligt skal afsættes kr. 125 mio. til formålet. Hvordan de tænkes udmøntet, er dog endnu ikke besluttet.

Covid-19 indsatsen i kommuner og regioner
Regeringen vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere covid-19 indsatsen i kommuner og regioner, herunder til rengøring. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023, når der foreligger et overblik over mer- og mindre-udgifter i 2022.

Selveje Danmark oplever regeringens forslag som uambitiøst. Det seneste år har vist, at vi som samfund på en række velfærdsområder har store udfordringer. Fra rekrutteringsudfordringer til store udfordringer med borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunernes behandling af sager. Intet af det adresseres i forslaget.

Se finanslovsaftalen – klik her