Ny rapport giver indblik i håndtering af fysisk sygdom på socialområdet 

Socialt udsatte borgere bliver oftere ramt af somatisk sygdom, som de har brug for behandling for. En ny VIVE rapport giver et indblik i virksomme indsatser på socialområdet, der bl.a. viser, at mødet mellem borgeren og sundhedssystemet spiller en afgørende rolle. 

Udfordringerne er ikke nye, men selvom der findes flere indsatser på området, eksisterer der meget lidt viden om, hvordan de virker, eller hvad der ser særligt lovende ud. Det er baggrunden for den afdækning af eksisterende sundhedsindsatser på socialområdet, som VIVE netop har foretaget for Socialstyrelsen.

Fire casestudier
Afdækningen giver et overblik over viden på området og går samtidig i dybden med fire udvalgte cases, som på forskellig vis illustrerer virkningsfulde og sammenhængende sundhedsindsatser til borgerne på tværs af sektorer og på tværs af social- og sundhedsområdet.

De fire cases drejer sig om hhv. kompetenceudvikling af fagpersoner i socialsektoren, frivilliges støtte til lægebesøg, systematisk sundhedstjek på botilbud samt et restitutionstilbud til hjemløse borgere efter akut hospitalsindlæggelse.

Tværgående temaer
Rapporten ser nærmere på tre overordnede, tværgående temaer, som i forskelligt omfang går igen i både litteratursøgningen og de udvalgte cases. De tre temaer vurderes i rapporten at kunne skabe grobund for læring og inspiration til den videre udvikling af indsatser, som kan understøtte arbejdet med håndtering af somatisk sygdom på det sociale område.

  • Kravfrihed i frivilligsektoren: I to af de udvalgte cases spiller civilsamfundet en afgørende rolle. Det fremhæves i rapporten som noget unikt, at man i den frivillige verden møder borgeren som et medmenneske uden krav om progression eller forandring. Denne kravfrihed kan så i sig selv føre til forandring, fordi den kan betyde, at borgeren ender med at tage imod et behandlingstilbud, han eller hun ellers ville have takket nej til.
  • Det menneskelige møde: Afdækningen har generelt tydeliggjort, at det er en kommunikativ og relationel opgave at støtte borgeren i forbindelse med lægebesøg, diagnosticering og behandling. Alle fire cases stiller på hver deres måde skarpt på det menneskelige møde mellem borgeren og sundhedssystemet, og forsøger at stille borgeren i en mindre sårbar situation. Samtidig tænkes lægen ind i indsatsen på en måde, der også gør det nemmere for lægen at hjælpe.
  • Snitflader mellem sektorer og vidensområder: De fire cases viser, at den enkelte indsats skal tænkes ud over rammerne af hospitalet, psykiatrien eller det sociale tilbud. Ligeledes skal der være et solidt samarbejde med fagpersoner, der er tæt på borgernes hverdagsliv. For at mindske fagspecifikke snitfladeproblematikker er det afgørende, at fagpersonerne støttes i at tydeliggøre egne kerneområder og i at være bevidste om, hvornår og hvordan andre fagområder bør overtage ansvaret for borgerens sundhed.

Læs rapporten – klik her.