Nye initiativer fra Ankestyrelsen skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap

Ankestyrelsen har fremlagt en række nye initiativer, der skal styrke borgeres retssikkerhed på handicapområdet. Initiativerne indeholder bl.a. et handicapbarometer, tilbud om kompetenceudvikling og et styrket tilsyn.

Baggrund for initiativerne
Et bredt politisk flertal har i 2021 aftalt at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet med midler fra reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, også kaldet SSA-reserven. Aftalen er mundet ud i en lang række initiativer, som Ankestyrelsen og Socialstyrelsen skyder i gang i den kommende tid. Læs aftaleteksten – klik her. 

Initiativerne er en del af en samlet retssikkerhedspakke, hvor nogle initiativer ligger i Ankestyrelsen, mens andre hører under Socialstyrelsen. De initiativer, der kan læses om nedenfor, hører under Ankestyrelsen eller kører i fællesskab med Socialstyrelsen.

Taskforcen på handicapområdet
Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen og skal hjælpe kommuner med at styrke kvaliteten på voksen- og børnehandicapområdet. Fra 2023 udvides taskforcen, så endnu flere kommuner kan få hjælp. Udvidelsen omfatter blandt andet en fordobling af de lange analyse- og udviklingsforløb fra fire til otte om året.

Tilbud om kompetenceudvikling
Kommunerne vil få tilbud om praksisnær kompetenceudvikling målrettet de rådgivere og faglige ledere, der varetager kommunens sagsbehandling på handicapområdet. Herunder tilbud om læringsforløb i enkeltkommuner samt tjeklister og anbefalinger til sagsbehandlingen. Kompetenceudviklingen vil tage udgangspunkt i, at juridisk og socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger for at styrke borgernes retssikkerhed.

Samlet retssikkerhedsundersøgelse
Ankestyrelsen vil i perioden 2023-2025 kortlægge kommunernes udfordringer i sagsbehandlingen på både børne- og voksenhandicapområdet i en samlet retssikkerhedsundersøgelse.

Undersøgelsen skal afdække, hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer, kommunerne har på handicapområdet, og indhente perspektiver på, om der er behov for regelforenklinger, der kan medvirke til at styrke borgernes retssikkerhed.

Lancering af handicapsagsbarometer i 2023
Ankestyrelsen udvikler et handicapsagsbarometer. Barometeret skal skabe viden om, hvor der er behov for at iværksætte læring, der kan understøtte den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i kommunerne. Barometeret vil løbe i perioden 2023-2025.

Juridisk serviceeftersyn i udvalgte kommuner
Ankestyrelsen gennemfører i perioden 2023-2025 et juridisk serviceeftersyn på børne- og voksenhandicapområdet. Som led i eftersynet vil Ankestyrelsen hvert år indhente et antal sager fra udvalgte kommuner, der vil blive gennemgået med henblik på at vurdere sagernes rigtighed.

Styrket opfølgning fra Tilsynet
Retssikkerhedsinitiativerne indeholder også en styrket opfølgning fra Tilsynet. Tilsynet vil blandt andet gennemgå samtlige kommuners behandling af Social- og Ældreministeriets danmarkskort over den kommunale sagsbehandling på handicapområdet.

Tilsynet vil i den forbindelse kunne pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis kommunen ikke selv iværksætter en sådan, selvom danmarkskortet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til kommunens sagsbehandling viser, at der er et behov.

Læs mere om retssikkerhedsinitiativerne – klik her.