Nye regler om magtanvendelse giver både muligheder og udfordringer

Den 1. januar 2020 trådte de reviderede magtanvendelsesregler på handicap- og demensområdet i kraft.

Formålet med revisionen var at give personalet på blandt andet botilbud og plejecentre bedre muligheder for at beskytte borgeren mod unødige indgreb i selvbestemmelsesretten og minimere risikoen for omsorgssvigt.

Der er nu offentliggjort en evaluering af, hvordan det er gået med de reviderede regler. 

Hovedresultater

Flere handlemuligheder, men også dilemmaer
Evalueringen viser, at langt størstedelen af medarbejdere og ledere kender til magtanvendelsesreglerne. En stor gruppe (68 % af lederne og 52 % af medarbejderne) vurderer desuden, at reglerne giver de muligheder, der er nødvendige for at drage omsorg for målgruppen.

Samtidig giver en gruppe af medarbejderne (27 %) udtryk for, at der kan være tvivl til stede, når reglerne skal anvendes i praksis – hvilke beføjelser giver reglerne egentlig, og hvilket ansvar medfører de? Tvivlen opstår særligt, når man som medarbejder skal balancere mellem omsorgspligten og borgerens selvbestemmelsesret eksempelvis i hygiejnesituationer. Eller når fx sundhedslov og arbejdsmiljølov trækker i forskellig retning.

Forventet stigning i indberetninger
Med hensyn til antallet af magtanvendelser viser evalueringen, at der er sket en stigning fra 2019 til 2022. På handicapområdet er der faktisk tale om mere end en fordobling fra 5.551 til 13.127 indberetninger. På demensområdet har stigningen været mindre markant, nemlig fra 2.655 i 2019 til 3.447 i 2022. Udviklingen på demensområdet dækker imidlertid over både en stigning og et fald, idet antallet af indberettede magtanvendelser i 2021 var oppe på 5.819.

Ifølge de kvalitative interviews, der indgår i analysen, var en i stigning i antallet af indberetninger forventelig, fordi der med de reviderede regler blev indført krav om indberetning via et særligt skema. Det understøtter – sammen med de reviderede regler generelt – en øget refleksion over, hvornår der er tale om en magtanvendelse, og hvordan man kan arbejde forebyggende.

Medarbejdere oplever også, at dokumentationen er blevet mere konkret, hvilket skaber en øget opmærksomhed på indberetningsprocedurer og forebyggelse af magtanvendelser generelt. Visse medarbejdere giver dog udtryk for, at der fortsat kan opstå tvivl om, hvordan indberetninger registreres korrekt.

Metodisk grundlag
Det er Rambøll Mangement Consulting, der står bag evalueringen, som er foretaget ved indsamling af både kvalitative og kvantitative data, herunder:

  • Indsamling af indberetninger af magtanvendelse for handicap- og demensområdet fra 2019-22
  • Spørgeskemaundersøgelser, udsendt til medarbejdere og ledere i 2020, 2021 og 2022
  • Casebesøg på botilbud og plejecentre, hvor der blev foretaget interviews med medarbejdere og ledere i 2020, 2021 og 2022/23
  • Enkelte borgerinterviews i 2023
  • Interviews med aktører i Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi
  • Interviews med tilsynskonsulenter og interessentorganisationer.

Læs evalueringen – klik her.