Orientering fra Selveje Danmark om corona #72

­Kære medlemmer på socialområdet

Social- og indenrigsministeren har udstedt en ny nødbekendtgørelse, der giver kommunerne mulighed for i begrænset omfang at prioritere blandt kritiske funktioner på socialområdet. Socialområdet er dog samlet set en kritisk funktion, som skal opretholdes.


Bekendtgørelsen gør det muligt for kommunerne i begrænset omfang at prioritere blandt kritiske funktioner på socialområdet. Myndighederne får mulighed for at fravige forpligtelser, hvis det for eksempel er nødvendigt for at beskytte mod smitte, eller hvis COVID-19 gør det umuligt at opretholde den normale indsats på socialområdet pga. den personalemæssige situation. Som det også var tilfældet i foråret, betragtes det sociale område dog generelt som en kritisk funktion, som skal opretholdes.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft og ophæves den 1. marts 2021.

En række bestemmelser kan ikke fraviges

Bekendtgørelsen gør det dog klart, at en række bestemmelser i serviceloven ikke kan fraviges. For eksempel:

  • Kommunerne skal fortsat opretholde botilbud for f.eks. mennesker med psykisk eller fysisk handicap
  • Der kan ikke gives afslag på ophold på kvindekrisecentre og herberger for hjemløse, hvis borgeren ikke kan opholde sig andre steder
  • Der skal fortsat træffes de nødvendige afgørelser om anbringelse af børn og unge, og anbringelser kan ikke afbrydes
  • Kommunerne skal fortsat sørge for midlertidigt husly til enlige og familier.

Alle afgørelser skal fortsat træffes efter en individuel og konkret vurdering

Ifølge reglerne skal alle afgørelser efter bekendtgørelsen træffes efter en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp og støtte m.v. Og det er ikke muligt efter bekendtgørelsen at ændre på borgernes ydelser efter sociallovgivningen, hvis det vil medføre en risiko for borgerens sikkerhed eller sundhed, eller hvis det begrænser nødvendig hjælp og støtte efter serviceloven. Det gælder f.eks. hjælp til helt basal personlig pleje og indtagelse af mad og drikke.

Vedrørende muligheder for indgreb i den personlige frihed (magtanvendelse)

Kommunens håndtering af akutte situationer på socialområdet i forbindelse med COVID-19, eksempelvis borgere på botilbud, der måtte være smittede eller eventuelt smittede, med deraf følgende behov for at isolere borgeren fra øvrige beboere, følger de almindelige magtanvendelsesregler på socialområdet. Det gælder reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne i afsnit VII i serviceloven og reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for børn og unge i kapitel 4 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Hvis de gældende regler på socialområdet ikke rækker i de konkrete situationer, må personalet henvende sig til sundhedsmyndighederne, som efter forårets ændringer af epidemiloven har fået udvidede beføjelser i forhold til at udstede påbud, evt. med bistand fra politiet.

Foreligger der en helt akut situation, hvor COVID-19 er diagnosticeret, hvor der er eventuelle symptomer på COVID-19 eller viden om, at den pågældende har været i tættere kontakt med smittede, og udviser den pågældende borger manglende forståelse for smitterisikoen, må personalet derfor foretage en konkret afvejning af situationens alvor. Det vil efter denne konkrete afvejning i en sådan situation være muligt ud fra nødretsbetragtninger at foretage det nødvendige med henblik på at sikre den pågældendes tilstedeværelse med henblik på at mindske smitterisikoen.

Dette vil være muligt i den periode, der går, indtil sundhedsmyndighederne har taget stilling til, om det er muligt at bringe f.eks. reglerne i epidemiloven om isolation i anvendelse. Det er afgørende, at sundhedsmyndighederne hurtigst muligt tager stilling til spørgsmålet, hvis det har været nødvendigt at sikre den pågældendes tilstedeværelse med henblik på at mindske smitterisikoen.

Myndigheder og tilbud på det sociale område kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til konkret rådgivning i akutte situationer, f.eks. hvis de i forhold til en borger, der ikke kan forklare sig, er i tvivl om, hvorvidt vedkommende måtte være smittet, herunder om muligheden for at udstede påbud. Der vil til brug for denne rådgivning snarest blive oprettet et særligt telefonnummer, som vil fremgå af styrelsens hjemmeside. I mellemtiden kan følgende telefonnummer anvendes: 70 20 02 66

Yderligere information

For yderligere information vedrørende den nye nødbekendtgørelse se Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse: https://sim.dk/media/40640/orienteringsskrivelse-om-noedbekendtgoerelse.pdf

Selve bekendtgørelsen kan læses her: https://sim.dk/media/40641/noedbekendtgoerelse.pdf

For opdaterede spørgsmål og svar (Q/A’s) om COVID-19 se Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informatio-ner-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/

Kontakt Social- og Indenrigsministeriets mail-hotline for faglige spørgsmål på social- og indenrigsområdet, herunder det familieretlige område på corona@sim.dk.
Bemærk, at hotlinen ikke kan svare på sundhedsfaglige spørgsmål om f.eks. smitte med COVID-19, smitteopsporing og testning.

Øvrige relevant telefonnumre vedr. håndtering af COVID-19:

  • Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO): Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag kl. 9-14.30, fredag kl. 9-14)
  • Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet (hos Styrelsen for Patientsikkerhed): Ring 70 20 02 66 (alle hverdage kl. 9.30-16)
  • Børne- og Undervisningsministeriets hotline om coronavirus for skoler og institutioner: Ring 70 80 67 07 (alle hverdage kl. 9-14).
  • Borgerhenvendelser skal fortsat rettes til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33.

 

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I som altid velkomne til at henvende jer.

 

Med venlig hilsen /Best Regards

 

Kåre Skarsholm
chefkonsulent, Selveje Danmark
ksk@selveje.dk
41870804