Orientering fra Selveje Danmark om corona #84

Kære medlemmer på socialområdet

 

Flere af jer har spurgt til, hvad der på nuværende tidspunkt gælder af besøgsrestriktioner på sociale tilbud med døgnophold (for at se den præcise definition af sociale tilbud, der er omfattet, se §1 i den nu forældede bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2060)

 

Overordnet gælder, at reglerne om generelle besøgsrestriktioner er ophævet og erstattet med en nye ordning efter epidemiloven.

Efter epidemiloven kan Styrelsen for Patientsikkerhed påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af bl.a. anbringelsessteder, botilbud og lign. og private alternativer dertil beliggende i den pågældende kommune.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan også påbyde bestemte tilbud at indføre besøgsrestriktioner, hvis der f.eks. er et smitteudbrud på den konkrete institution eller i det lokale sogn.

Dette betyder samtidig, at ledelsen på et socialt tilbud ikke længere har mulighed for selv at beslutte at indføre midlertidige lokale besøgsrestriktioner på tilbuddet

 

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan man løbende følge, hvem der er omfattet styrelsens påbud om restriktioner.

Bemærk at Styrelsen for Patientsikkerhed omtaler de relevante tilbud som ”botilbud, bosteder mv.”, en betegnelse der dækker over sociale tilbud med døgnophold (jf. ovenstående link til en definition).

Se oversigten her over, hvem der er omfattet styrelsens påbud om restriktioner på følgende link: https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/paabud-ifm-covid-19/bosteder,-botilbud-mv/

Klik herefter på linket Se den aktuelle liste over påbud om restriktioner i den blå boks.

 

Som det fremgår af den gældende oversigt, så er der udelukkende bestemte sociale institutioner og ikke hele kommuner, hvor der er påbud om besøgsrestriktioner.

De konkrete institutioner er ikke nævnt med navn i oversigten, da den enkelte institution skulle have fået direkte besked af den kommune, de er beliggende i, alternativt skulle de have fået besked af Styrelsen for Patientsikkerhed

I burde derfor have fået direkte besked af jeres beliggenhedskommune, hvis jeres tilbud har fået et påbud om at indføre besøgsrestriktioner.

 

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres tilbud er omfattet af besøgsrestriktioner men af den ene eller anden grund ikke skulle have modtaget besked om dette, kan I rette henvendelse til jeres beliggenhedskommunens hygiejneenhed.

Selveje Danmark ligger desværre ikke inde med oplysninger på alle landets kommunale hygiejneenheder, hvorfor I opfordres til selv at henvende jer til kommunen for at få de relevante kontaktoplysninger.

Alternativt kan Styrelsen for Patientstikkerhed kontaktes på 70200266.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser på sin hjemmeside, at styrelsen som udgangspunkt udsteder et påbud á fire ugers varighed.

 

Er sociale tilbud omfattet af forsamlingsforbuddet?

Ifølge Social- og Ældreministeriets hjemmeside er sociale tilbud efter serviceloven er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer indendørs og 50 personer udendørs.

Dette gælder både visiterede tilbud som f.eks. bosteder for børn og unge samt personer med handicap og ikke-visiterede tilbud som f.eks. væresteder for hjemløse.

 

Det afgørende i den forbindelse er, at de normale aktiviteter, der foregår på sociale tilbud, som udgangspunkt ikke vil have karakter af et arrangement, begivenhed eller lignende, da kun arrangementer, begivenheder og lignende er omfattet af forsamlingsforbuddet.

Hvis et socialt tilbud f.eks. afholder et egentligt arrangement på eller uden for tilbuddets arealer eller tager på udflugt eller lignende, vil disse aktiviteter m.v. være omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer indendørs og 50 personer udendørs.

 

Der gælder dog en undtagelse til dette. Aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier, som er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer indendørs.

Se evt. ministeriets fulde svar om forsamlingsforbud her: https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs#faq (Se under punktet forsamlingsforbud).

 

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede, der vil svare efter bedste evne, eller søge svar på https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs#faq

 

Med venlig hilsen /Best Regards

 

Kåre Skarsholm

Chefkonsulent

Selveje Danmark

Brancheforeningen for selvejende non-profit organisationer på velfærdsområdet

Børsen

Slotholmsgade 1-3,

1217 København K

M 4187 0804
F 3374 6591
www.selveje.dk