Tiltrængt hjemløsereform med enkelte tidsler

Det er en indgået en politisk aftale om en grundlæggende omlægning af hjemløseindsatsen. Reformen er på lange stræk fornuftig og tiltrængt men har også enkelte mangler. Blandt andet står hjemløses ret til selv at bestemme, hvem de for eksempel ønsker bostøtte fra, svagt. Aftalen er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne.

Reformen indebærer en grundlæggende omlægning af hjemløseindsatsen ved blandt andet at udbrede Housing First-tilgangen til alle landets kommuner og ved at omlægge den statsrefusion, som en kommune i dag modtager, for udgifter til en borgers ophold på et herberg. Reformen træder i kraft 1. juli 2023.

Selveje Danmark hilser reformen velkommen for der et et stort behov for at få langt flere ud af hjemløshed - og også langt hurtigere.

Flere billige boliger skal sikre udrulning af Housing First
En udbredelse af Housing First-tilgangen indebærer et behov for billige boliger, som mennesker i hjemløshed kan sluses over i for eksempel efter et ophold på for eksempel et herberg. 
Partierne bag reformen har derfor indgået aftale om at afsætte midler til skaffe 4050 billige almene boliger med husleje til 3.500 kr./måned. Regeringen vil desuden forsøge at indgå en topartsaftale med Kommunernes Landsforening om øget kommunal anvisning til de ca. 40.000 almene familieboliger, der har en husleje på under 3.500 kr. om måneden.

Udfasning af statsrefusion for herbergsophold efter 90 dage
Et andet væsentligt element i den politiske aftale er, som nævnt, en omlægning af statsrefusionen for ophold på et herberg. I dag modtager en kommune 50 procent i statsrefusion for kommunens udgifter til en borgers ophold på et herberg. Refusionen er i dag uden tidsbegrænsning, men det gør hjemløsereformen op med ved at udfase statsrefusionen efter 120 dage i 2023-2025 og 90 dage i 2026 og frem. Borgeren kan stadig opholde sig på herberget, men kommunen modtager ikke længere statsrefusion og bærer dermed den fulde udgift selv ved borgerens ophold.

I stedet indføres der en ny særlig bostøtte i overgangen fra herberg til egen bolig, hvor kommunerne modtager statsrefusion for 50 procent af udgifterne til bostøtterne i op til 2 år efter borgerens ophold på herberg.

Desuden indføres der statsrefusion i 6 måneder for udgifter til en borgers ophold på et midlertidigt botilbud, hvis visitationen sker i umiddelbar forlængelse af borgerens ophold på et herberg.

Omlægningen af statsrefusionen vil få flere hjemløse i egen bolig hurtigere
Selveje Danmark ser positivt på omlægningen af statsrefusionen, da en ubegrænset statsrefusion har betydet, at kommunerne har haft en økonomisk interesse i at lade borgeren ophold sig på et herberg frem for at tilbyde en bolig eller visitere til et botilbud. Selveje Danmark er dog bekymret over, at udfasningen af statsrefusionen fra 2026 sker allerede efter 90 dage, da det er Selveje Danmarks medlemmers erfaring, at det typisk tager 4-6 måneder at udrede en borger og finde den rette indsats. Selveje Danmark glæder sig derfor over, at aftalepartierne er enige om i 2025 at drøfte, om det er hensigtsmæssigt at udfase statsrefusionen efter allerede 90 dage i 2026. Det er afgørende, at der er en tæt opfølgning på reformen for at sikre, at det også er gangbar i virkeligheden og faktisk hjælper flere ud af hjemløshed.

Selveje Danmark finder det positivt, at det er understreget i den politiske aftale, at omlægningen af statsrefusionen ikke påvirker borgerens rettigheder, herunder rettigheden til at indskrive sig på et herberg igen, heller ikke selvom vedkommende måtte have takket nej til kommunens bolig og boligstøtte.

Kommunerne overtager udskrivningsretten
Med hjemløsereformen overtager kommunerne retten til at udskrive borgeren fra et herberg, hvor det i dag er lederen af det enkelte herberg, der har udskrivningsretten.
Kommunernes ret til at udskrive borgeren betinges dog af:
1) Der foreligger en handleplan for borgeren
2) En anvisning til egen bolig/visitation til botilbud
3) Visitation til hjælp og støtte i egen bolig

Samtidig skal der foreligge en af borgeren underskrevet lejekontrakt. Udskrivningsretten synes altså at være betinget af borgerens accept.

Begrænset ret til selv at bestemme bostøtte
Ifølge Housing First-tilgangen er hjemløses indflydelse og ret til selv at bestemme afgørende for om overgangen fra hjemløshed til egen bolig lykkes. Derfor har Selveje Danmark sammen med vores medlemmer også kæmpet for, at mennesker i hjemløshed selv kan bestemme, hvem de ønsker at modtage bostøtte fra. Det lykkedes desværre ikke at sikre hjemløse frit valg af bostøtte. Til gengæld er der indgået aftale om, at kommunen skal begrunde, hvis kommunen ikke følger borgerens ønske. Dermed er der også skabt mulighed for, at borgeren kan klage over kommunens begrundelse. 

For at læse den politiske aftale om en hjemløsereform - klik her.

(Bemærk at den politiske aftale hedder Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og KristenDemokraterne om: Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed. Afsnittet om hjemløsereformen begynder på side 7)