VIVE-rapport: Ledelsesspændet på plejehjem er stort

En ny rapport fra VIVE kortlægger udviklingen på plejehjemsområdet gennem de sidste 10 år. Rapporten konkluderer bl.a., at der på landets plejehjem er et stort ledelsesspænd. Hver tredje plejehjemsleder peger på, at ledelsesspændet er for stort.

Rapportens hovedresultater

Stort ledelsesspænd på plejehjemmene
Plejehjemslederne oplever generelt et stort ledelsesspænd. I gennemsnit har lederne personaleansvar for 55 medarbejdere. Det dækker over en variation fra 16 til 130 medarbejdere. Hver tredje leder angiver, at deres ledelsesspænd er for stort eller alt for stort. Dog peger resultaterne også på, at plejehjemslederne ikke er alene om ledelsesopgaverne, men at de generelt modtager en del støtte fra forskellige aktører, især souschefer, sideordnede leder og medarbejdere med særlige funktioner.

Ældrebefolkningen er vokset, mens antallet af plejehjem og plejeboliger er faldet
Både andelen og antallet af ældre personer i befolkningen er steget fra 2010 til 2021. Geografisk set er antallet af 80+-årige i gennemsnit steget mest i hovedstadskommunerne og mindst i storby- og landkommunerne.

Samtidig er antallet af plejehjem faldet. Udviklingen kan både skyldes lukninger og sammenlægninger af plejehjem, og siger derfor ikke noget om udviklingen i antallet af plejeboliger over tid. Imidlertid peger rapportens resultater på, at der også er sket et fald i antallet af plejeboliger.

Flere demensmærkede boliger og fokus på demensvenlig indretning
På landsplan er antallet af demensmærkede boliger steget fra 5.600 i 2014 til 6.400 i 2019. Det svarer til en stigning på 14 pct. Sammenholdes antallet af demensmærkede boliger med antallet af 1.000 personer med demens, er der på landsplan 8 pct. færre boliger pr. 1000 personer med demens i 2019 end i 2010.

I forhold til demensvenlighed i indretningen på plejehjem giver plejehjemslederne i 10 udvalgte kommuner i en spørgeskemaundersøgelse udtryk for, at de gør brug af en række demensvenlige løsninger, bl.a. hvad angår overskuelighed, hjemlighed og udendørsområder. Spørgeskemaundersøgelsen viser dog også, at der er områder, hvor de adspurgte plejehjem i mindre grad benytter sig af demensvenlige løsninger i indretningen. Fx er der en stor del af plejehjemmene, der kun i lav grad benytter sig af kontrastfarver i fællesområderne i forhold til både døre og skilte, hvilket ellers kan være med til at øge orienteringsevnen for beboere med demens.

Anbefalinger
I takt med, at antallet af ældre vokser, vil behovet for flere plejeboliger også stige. Selvom der er tale om en generel udvikling, dækker den over nogle geografiske forskelle. Dette er vigtigt at have for øje i planlægningen og etableringen af flere plejeboliger og nye plejehjem i fremtiden.

Antallet af ældre med en demenssygdom er stigende, og det bliver derfor kun endnu mere relevant at tænke demensvenlighed ind i indretningen af plejeboliger og plejehjem. For at sikre god ledelse på plejehjemmene er et centralt opmærksomhedspunkt at sikre, at de generelt meget store ledelsesspænd enten mindskes eller organisatorisk kan håndteres, så den enkelte leder har tid og rum til at interagere med medarbejderne, fx gennem hjælp og støtte fra andre ledelseslag og uddelegeret ledelse.

Rapporten viser, at antallet af plejeboliger i forhold til antallet at ældre er faldet fra 2010-2021. Det skyldes, at der over tid er kommet langt flere ældre til, samtidig med at antallet af plejeboliger ikke er steget, hvilket betyder, at der over tid er blevet færre plejeboliger pr. ældre. Samtidig ses også et fald i antallet af plejehjem.

Ses der mere specifikt på demensmærkede boliger, så er antallet på landsplan steget fra 2010 til 2019. Det dækker dog over en betydelig geografisk variation. Det betyder, at antallet af demensmærkede boliger i forhold til antallet af personer med demens på landsplan er faldet.

Se rapporten - klik her.