Høringssvar

2021

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til lov om velfærdsaftaler 

Selveje Danmarks høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om rammer for puljer udmøntet i forbindelse med aftale om minimumsnormeringer 

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til forslag om lov om ændring af lov om social service (obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet) 

 

2020

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger 

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til ændring af sundhedsloven, lov om social service og forskellige andre love 

Selveje Danmarks høringssvar vedr. bekendtgørelser om henholdsvis socialtilsyn og Tilbudsportalen 

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag om at forpligte kommunen på at tilbyde kvinder med ophold på et krisecenter psykologbehandling 

2019

Selveje Danmarks høringssvar vedr. bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven (styrket behandlingsgaranti for personer med stofmisbrug m.v.) 

Selveje Danmarks høringssvar vedr. ændringer i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Selveje Danmarks høringssvar vedr. lovforslag om Styrket samarbejde om indsatsen til borgere på herberger og kvindekrisecentre og udvidelse af anvendelse af udslusningsboliger

2018

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til vejledning om botilbud mv.

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til forslag om lov om forsøg med socialt frikort

Selveje Danmarks høringssvar vedr. bekendtgørelse om plejehjemsoversigten

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til Lov om Den Sociale Investeringsfond

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til målepunkter til det social- og plejefaglige tilsyn

Selveje Danmarks høringssvar vedr. lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Selveje Danmarks høringssvar vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.  

2017

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til vejledning om socialpædagogisk ledsagelse

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter §108

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v.

Selveje Danmarks høringssvar vedr. frikommuneforsøg

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie

Selveje Danmarks høringssvar over udkast til lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Selveje Danmarks høringssvar over anden høring vedrørende udvidelsen af reglerne om optagelse i særlige botilbud m.v.

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til forslag til ændring af SEL m.v.

2016

Selveje Danmarks høringssvar vedr. bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn eller unge

Selveje Danmarks høringssvar vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud

Selveje Danmarks høringssvar vedr. revision af socialtilsynet

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Selveje Danmarks høringssvar vedr. lov om voksenansvar samt konsekvensændringer

Selveje Danmarks høringssvar vedr. kravsspecifikationer

Selveje Danmarks høringssvar vedr. værdighedspolitik

2015

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til ny udbudslov

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om socialtilsyn og forskellige andre love

2014

Selveje Danmarks høringssvar vedr. ændring af lov om social service (udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.)

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.)

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser efter lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn (tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere)

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til bekendtgørelse om den national videns- og specialrådgivningsorgansation - VISO

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus

Selveje Danmarks høringssvar vedr. ændring af vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag om lov om kombineret ungdomsuddannelse

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. det specialiserede område og den mest specialiserede specialundervisning

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om socialtilsyn og forskellige andre love

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til revision af lov om friplejeboliger

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service - rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp

2013

Selveje Danmarks høringssvar vedr. bekendtgørelse om socialtilsyn, vejledning om socialtilsyn samt bekendtgørelse om plejefamilier

Selveje Danmarks høringssvar vedr. bekendtgørelse om Tilbudsportalen og bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til ændring af serviceloven m.v. - efterværn i plejefamilier

Selveje Danmarks høringssvar vedr. bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det social område m.v. 

Selveje Danmarks høringssvar vedr. udkast til ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Selveje Danmarks høringssvar vedr. lov om ændring af frikommuneloven

Selveje Danmarks høringssvar vedr. forslag til lov om socialtilsyn samt ændring af lov om social service